[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dcaco / doomer / late / socpl / tingles / vg / vichan / vietnam ]

/pis/ - Prawo i Sprawiedliwość

najlepsza partia

Katalog

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.1[Odpowiedź]

Polin drugi Izrael

 No.3

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dcaco / doomer / late / socpl / tingles / vg / vichan / vietnam ]