[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / f / mde / rzabczan / vg / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: d20272dd4854a42⋯.png (168.1 KB, 960x356, 240:89, banner1.n.png)

c634f1  No.2205[Reply]

Không bao giờ lãng quên.

1 post omitted. Click reply to view.

c634f1  No.2213

>>2208

ukm, nhưng cái banner này là để nói về vụ rơi máy bay huấn luyện
File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

5b29a1  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

https://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

5e8df1  No.2239

facebook is cancer
File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

a66563  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

http://oxwugzccvk3dk6tj.onion/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

1e0e91  No.1589

This is a reply
File: af4605e8b323552⋯.jpg (3.58 MB, 4000x4000, 1:1, Paladin CYOA.jpg)

aee127  No.19[Reply]

minh dao nay hay dao trên /tg/, thây tro nay goi la CYOA (Choose/Create Your Own Adventure)

cơ ban cua tro nay la tao build, chon mây cai lưa chon, hoăc đơn gian la cư đoc va lam theo hương dân (tiêng Anh chu yêu; ai 0 đoc đươc thi đơi minh dich, nhưng minh chăc la lên đây rôi thi it ngươi dôt tiêng Anh lăm)

Tl;dr, đây la 1 tro liên quan đên boardgame. đoc va lam theo hương dân.

21 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

00cd2b  No.627

File: aa35190829e4d64⋯.jpeg (275.51 KB, 1010x960, 101:96, 21345567523.jpeg)

cái thread này đáng ra chết từ tháng trước rồi. Nhưng op kiên trì tự rep vcl.


e1531c  No.628

File: 5200e1cae73f639⋯.png (751.8 KB, 640x595, 128:119, cd1488df61b5e8c976e97323b5….png)

>>627

thanks anyway


25f30a  No.644

Douma sao m ko chơi dnd đi thằng tard….


ff8ffe  No.2112

File: 1f119440c7c4dff⋯.jpg (6.37 MB, 2664x10000, 333:1250, 1556434643616.jpg)

i am back motherfuckers


84792b  No.2272

>>2112

Tuyệt vời
File: f547540cc5f5c2a⋯.png (69.65 KB, 223x226, 223:226, ClipboardImage.png)

8cf4f5  No.2251[Reply]

Sắp thi đại học rồi mà tôi vẫn chưa có chữ gì trong đầu

3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

9ceb93  No.2263

File: 0ccf932110f222d⋯.jpg (118.05 KB, 1400x766, 700:383, hinamatsuri-ep-2-pic-14.jpg)

>>2260

Anon, . . . I . . . I thought we dont let <18 on the internet


4b0f4b  No.2264

File: 201aad17cac1b69⋯.gif (835.96 KB, 155x173, 155:173, 1555729418672.gif)

>>2263

nó giống như khi ông xem hentai trên anime47 ấy, tất cả mọi ng dưới 18 đều trở thành 18 khi ấn vào nút Tôi đồng ý

nếu một đứa trẻ 13 tuổi ở Philippin có thể địt nhau đc thì một đứa trẻ 13 tuổi ở vn chí ít cũng nên đc tiếp cận với mạng internet

>logic


9ceb93  No.2266

File: 794b24088f3b337⋯.png (258.14 KB, 2000x554, 1000:277, 794.png)

>>2264

Board filled with kids. This is why we can't have nice thing.

Hồi tui tuổi tụi nó, qui tắc là lurk 2 năm rồi hẵng post


4b0f4b  No.2269

File: ebbb3bc308395d2⋯.png (1.3 MB, 1362x768, 227:128, 546t45erg.png)

>>2266

t biết đến 4chan nhờ anime

/a/ trở nên rác rưởi khi đám pol chui sang và bắt đầu làm vài thread về các công ty anime/giải trí nhật bị tq thâu tóm, sau đó nó sẽ sang vấn đề thiên an môn 1989

thats why we cant have nice thing

có vài đứa hỏi tôi ở 4chan có CP không? Thành thật mà nói đéo biết nên cười hay khóc nữa, chắc là do đám mystown đầu độc khiến tụi nhỏ nghĩ 4chan=deep web

fucking nigger


9ceb93  No.2271

>>2269

4chan còn bị mod đầy rẫy. Hớ hớ cái là bị ban ngay. That said có lần có thằng livestream đòi tự tử trên /r9k/ và cả đám ngồi cổ vũ :v

Was good time.

But don't kill yourself kid. Mấy đứa còn phải thi. Lên đại học rồi sẽ thấy đời nó shit hơn trong trường nhiều
File: ed69acdc2000aca⋯.png (122.15 KB, 369x268, 369:268, Capture.PNG)

9a5b72  No.2259[Reply]

Khi bạn tưởng mình tìm được đồng bào nên xứ lạ.

> Board 1post/ tháng

> Why

1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9a5b72  No.2262

File: 29a29c65930e250⋯.jpg (109.34 KB, 917x630, 131:90, PqdXSqI.jpg)

>>2261

Redditvn is cancer.

Tui không hiểu sự tồn tại của nó luôn. Mấy thanh niên biết tới reddit thì không lẽ ko hiểu tiếng Anh? Thế cả đám dịch để tự sướng à.

Còn đám không biết tiếng anh, lên đó đọc thì lệ thuộc hoàn toàn vào thằng dịch. Nó nói sao thì tin vậy. C'mon!


58fd37  No.2265

File: b9bc958a21c1f5c⋯.jpg (26.53 KB, 456x628, 114:157, 1542233018758.jpg)

>>2262

không, vì bọn nó tiếp cận dễ hơn với đám gay, SJWs (đám này mơi nổi ở vn những năm gần đây), và lũ con gái và bọn tri thức

đa số ngu anh nên đọc cái bọn nó dịch, nhiều bài khá là cringe nhưng t cũng ko care lắm vì chỗ đấy lắm lũ cấp 2 và bọn đàn bà


9a5b72  No.2267

>>2265

Fags ruined everything.

Không phải đám đồng tính, đám đó vài đứa ok. Nhưng đám đeo cờ 7 mầu "Look at me, I'm fag and proud". Đám đó là ung thư của xã hội.


58fd37  No.2268

File: 41386f2c3cf6afb⋯.jpg (153.24 KB, 950x634, 475:317, KytQVOYb.jpg)

>>2267

t từng bị đám ở plebitvn chửi vì t bảo cái thứ thế giới thứ 3 không tồn tại. Và vì một vài lý do nào đó, cuộc tranh luận chỉ toàn về đạo đức xh chứ đéo phải khoa học, và tbij chửi vì dùng engrisk

không nên động vô đám này, sẽ có đứa tỏ vẻ hiểu biết, hoặc thẳng căng SJWs như lũ bên tây phương dù nó sống ở an nam


9a5b72  No.2270

File: 6cf56a9e3178a07⋯.png (205.3 KB, 381x530, 381:530, Capture.PNG)

>>2268

Haiz. Trích lời George Calin: "Tuyệt vọng rồi, lý do duy nhất tao còn xem thời sự là vì nó là nguồn giải trí quá tốt"

Giờ tui chỉ đợi xem nó sẽ lố bịch thế nào để ngồi cười một mình thôi.

Also nice knowing u anon. But dead board is still dead. I'm gonna head back to 4chan. They have quests there
File: 6ca0d76b3ecc3b4⋯.jpg (26.01 KB, 552x309, 184:103, FB_IMG_1540107082351.jpg)

6c1113  No.2184[Reply]

tại sao phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra họ sẽ làm những gì họ muốn, thể hiện những gì họ muốn theo kiểu bố mày thích, kệ mẹ cmay ? Why are they so based?

d01af1  No.2186

Tôi không biết nhưng sao ông post liền 3 thread thế? ID khác luôn.


43e0fe  No.2187

ITT: Incel General


43e0fe  No.2188

>>2186

Tôi nghĩ có vấn đề gì với trang web. Ông này post liền 3 thread từ 2 ngày trước mà giờ mới lên.


607d69  No.2190

File: b314dcb055040be⋯.jpg (59.63 KB, 550x649, 50:59, 1547388792952.jpg)

>>2184

>tại sao phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra họ sẽ làm những gì họ muốn

bởi vì họ là phụ nữ, và họ có thể

>bố mày thích, kệ mẹ cmay

vì họ nghĩ họ thích nên họ làm.

>Why are they so based?

no, they arent. Most of them are just SJWs.

also

most of them, which im talking about cute girl, and not the ugly one, always smell sooooooo nice when you are behind them or close to them.

tuy nhiên đừng quá coi trọng mấy lời tao nói, t ko có kinh nghiệm với phụ nữ đâu.

t.no gf for life


671e42  No.2258

>>2184

Back to /r9k/ pls incel
File: 41a23fe8bf35840⋯.png (297.58 KB, 800x924, 200:231, 41a23fe8bf35840bc1caa7e064….png)

fca4f7  No.2192[Reply]

What are you guys' thoughts on the West, specifically my country?

Because I can tell you that literally the only times Vietnam is ever referenced in Italy is when the war is sometimes discussed but not really either. As far as the people are concerned, you might as well just be a foggy spot on a map full of terra incognita. It really sucks that there's all these foreign lands but as far as we know America. Yurom and the USA are the only countries on Earth.

32c56b  No.2193

File: 89bacd1dbbe4c02⋯.png (134.81 KB, 500x773, 500:773, 2-066-americans-were-asked….png)

>>2192

like you and most of italian, we here in Nam only know your country is when someone talk about the pisa tower, or your ww2 military history, and i dont mean to offense you or anything. Thats a fact.

and yes, beside the whole vietnam war, nobody seem to know anything, even just a little bit of info,.. of our country. Thats not really strange since we arent that powerful or have any impact to the world whatsoever.

people know about korean because they have Kpop, or Japan, because they have good food and anime and stuff, and the same applies to other famous countries.

also


1dd0b8  No.2255

Thank to the Internet. Vietnam has connected to the Internet since 1997. I was born in the right generation.

I see memes, and know nothing.
File: 52e03fe376deb01⋯.jpg (52.89 KB, 500x500, 1:1, 95045C8D-49BA-42BB-ADFA-32….jpg)

5e6ee7  No.2194[Reply]

Are you guys my friends ?

78a71d  No.2195

>>2194

I can be your anon


618d8d  No.2197

>>2195

Hello fren


949c29  No.2198

Hi my fellow anon


024fdf  No.2254

Maybe
c374a4  No.2247[Reply]

Hmmm… Tình hình là có bé cháu gái ruột 14 tuổi qua nhà chơi, tôi thì 20. Nó thì quý tôi lắm nên cứ đòi qua ngủ chung với tôi từ trước đến giờ. Tôi cũng quý cháu tôi và cũng không có ý gì xấu xa cả. Chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó ngủ nói mớ là "XXX(tên tôi), con yêu chú", rồi con rên rên như trong JAV ấy.

Giờ tôi đang rất hoang mang vì bé ấy là con của chị ruột mình, với lại giờ đầu óc tôi nảy sinh vài ý định đen tối rồi nên đang nằm sofa ngoài phòng khách để tĩnh tâm.

4999dc  No.2248

File: b3288818ed30f3a⋯.jpg (71.48 KB, 640x1136, 40:71, 1551616100945.jpg)

ê Nguyễn, mày vừa hít đá à? mày có chắc là mày vừa xem hen xong hay đấy là thật vậy?

also

post hình con bé đi


4999dc  No.2249

File: 8f2eababcf570b2⋯.gif (1.46 MB, 217x217, 1:1, 1543304713039.gif)

14 tuổi mà địt thì cũng hơi căng đấy, nhưng tao mong rằng mày đừng biến thành một thằng nigger và thịt con bé.

tội quấy rối, xâm hại tình dục trẻ vi thành niên là đc ăn cơm nhà nc hơi lâu đấy.

thực ra cũng đéo phải t quan tâm lắm đâu, nhưng làm ơn đừng để cái lồn ăn mất trí não của mày


4e6197  No.2250

mày xem hentai nhiều quá rồi đó Nguyễn


83a232  No.2252

>>2248

Vớ vẩn thôi. Ông không cần địt nó mà. Lồn vú nó có người chăm sóc cả, tôi tin là ông làm được.


5bee44  No.2253

Thật đấy, tôi nghĩ là ông không nên làm gì nó. Đời nó đéo như hentai. Không phải ông nhưng tôi thấy rất buồn thảm nếu chỉ vì ham muốn tình dục mà mất quan hệ chú-cháu (thành vợ-chồng alabama hay mất tình cảm đôi bên thì tự hiểu). Tệ hơn là nếu chuyện này lọt ra ngoài thì cuộc sống ông ra sao, nó ra sao? Dính bầu thì thế nào? Quái thai lại ra sao nữa? Rồi tương lai hai đứa ra sao, xung quanh thế nào.

Mấy cái này làm tôi nhức não quá. Come to fap, not to feel. Mà thực lòng, hiện giờ tôi không thể cương nổi.
File: 2b9f09a18804254⋯.png (12.63 KB, 1280x853, 1280:853, 23.png)

4a84a5  No.2207[Reply]

Bắctard, nếu một ngày chính quyền áp lực quá, nếu xã hội bất công quá, thì mày có đứng lên ( in minecraft) không? Mày đã thấy những gì tụi nó đã đạt được bên /pol/, muốn giống vậy không? Admins yêu nước không, nếu một ngày chính quyền đòi ip của tao mày có khai không?

Tao biết là có mâu thuẫn lâu đời của hai bên Bắc Nam, nhưng tao biết đó chỉ là chiêu chia để trị của bọn cầm đầu (DnC). Dân nó còn khổ lắm mày à, gặp văn hoá cội nguồn không có nên không có gì để tựa vô ngoài đảng và công giáo. Cũng tại vì nó không có lịch sử như phương Tây nên dễ dàng bị ảnh hưởng của tư tưởng Marx. Cũng tại vì nó không có sự phát triển ngôn ngữ như phương Tây nên không có vốn từ vựng để diễn tả ý nghĩ trong đầu, không thể nói ra sự vớ vẫn của tư tưởng này.

Tao sẵn sàng bỏ qua một bên chuyện Bắc Nam, tính chuyện bất công trước, rồi cái mâu thuẫn kia từ từ rồi tính! Chứ sống như thế này đéo phải là sống mày ơi, nó tạo ra cái xã hội vật chất, làm cho con người nó vô hồn, sống không lương tâm tao thấy đau vãi lồn ra!

11 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

79b706  No.2240

File: a4930bb8c1ac43a⋯.jpg (19.46 KB, 271x374, 271:374, 1541251487068.jpg)

>>2238

chuyện cak gì đã xảy ra với cái não của mày vậy? pol địt vô não mày nhiều quá nên h hóa thiểu năng và ghen tị với cuoocjsoongs của ng khác à?

>The communist ideology has brought nothing but death,

stop the meme, no one care if a retarded like you die

>the physical death and the spiritual death

being a handicap must be nice?

ê mày, xem nhiều phim tuyên truyền của quốc xã quá nên h mày hóa điên và nghĩ thực sự thế giới chưa từng bao h là một xã hội vật chất, và tất cả là do lũ do thái tạo ra khái niệm tiền và khiến con ng trở nên vô hồn/

như t noi ở trên, chỉ cho t một quốc gia nơi mà con ng đéo sống vì vật chất, và rằng chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất đéo thống trị đi. Hay lại bảo là lũ nazi từng có một xã hội như thê quá cái gọi là Kraft durch Freude đấy nhá.

Con người là đại đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa vật chất,từ khi con ng ra đời thì chủ nghĩa vật chất cũng xuất hiện

>nhưng nhưng xã hội xuống cấp là do lũ cs và vật chất

mày dậy con mày ngu thì nó thành chó, khó hiểu đến thế à


79b706  No.2241

File: 33594bea940e638⋯.png (405.25 KB, 692x552, 173:138, 1537060612406.png)

>>2238

>What happens to seize the means of production

ohh vậy hóa ra mày thưc sự là một ng theo chủ nghĩa cs?

>Đây là quyền lợi của the proletariat,của tầng lớp lao động đây à!

kiếm một công việc đi rồi lúc đấy mày có thể nhận mày làm vô sản

>Leaving nothing but A MACHINE

then learn how to code, fucking nigger


4a84a5  No.2242

File: 8ad3ef11bcec474⋯.jpg (732.96 KB, 1600x1131, 1600:1131, 1493993226750.jpg)

>>2240

>chuyện cak gì đã xảy ra với cái não của mày vậy

Because physical wounds heal

Và tao đang nói ra những gì tao đang thấy, 2+2=4, và dù mày có tạo ra một xã hội trong đó ai cũng nghĩ rằng 2+2=5, thì sự thật vẫn là sự thật.

>stop the meme, no one care if a retarded like you die

strawman

>being a handicap must be nice?

strawman

>xem nhiều phim tuyên truyền của quốc xã quá nên h mày hóa điên

2+2 bằng mấy

>nghĩ thực sự thế giới chưa từng bao h là một xã hội vật chất

>Giết người lúc nào cũng xảy ra, nên phải đành thôi, ra luật cấm làm gì

>appeal to tradition/nature

Không phải tại vì từ đó giờ hành vi nó hiện diện không phải là ta phải chấp nhận với hành vi đó.

>tất cả là do lũ do thái tạo ra khái niệm tiền và khiến con ng trở nên vô hồn

Tình trạng cho vay lấy lãi (usury) đã hiện diện từ trước khi Jesus sinh ra, và tình trạng đó đang diễn ra bây giờ.

>chỉ cho t một quốc gia nơi mà con ng đéo sống vì vật chất, và rằng chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất đéo thống trị đi.

>Người ta ai cũng làm kìa, sao mày không làm theo!!!

>bandwagon fallacy

>từ khi con ng ra đời thì chủ nghĩa vật chất cũng xuất hiện

> không kể những cái mà cũng sinh ra cùng lúc với con người, ALTRUISM, RATIONALITY, thinking with your fucking head

texas sharpshooting

>mày dậy con mày ngu thì nó thành chó, khó hiểu đến thế à

again with the strawman

>ohh vậy hóa ra mày thưc sự là một ng theo chủ nghĩa cs?

Tao đang cho thấy sự đạo đức giả của tư tưởng này

>kiếm một công việc đi rồi lúc đấy mày có thể nhận mày làm vô sảnPost too long. Click here to view the full text.


4a84a5  No.2243

File: da856187de84bc1⋯.jpg (88.15 KB, 470x595, 94:119, download (3).jpg)

Điều cuối cùng mà tao muốn là DnC. Giờ cũng chẳng có thời gian nữa. Nếu cách suy nghĩ của mày thực tiễn, thì nghĩ xem, làm cách nào để tạo ra sự bất ổn (in minecraft), để tụi nó tỉnh giấc được với thực trạng hiện nay. Làm thế nào để có bows, và arrows để chống lại zombies. Hay là dùng sword, và làm thế nào để reverse-engineer phương pháp bên /pol/ để tuyển thêm người chơi? MEME thế nào mới dank? how to make this organic and not feel forced?


7b47b9  No.2246

Đây là bot à
File: 6636186ab2b94ab⋯.jpg (460.4 KB, 1209x756, 403:252, 6636186ab2b94abe8f8ca7a1b8….jpg)

27e9c0  No.2217[Reply]

I am thinking about traveling here for sex, where is the best place to get tight pussy for low dong?

11 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

93ff03  No.2229

File: f644464e734b912⋯.jpg (120.85 KB, 700x684, 175:171, a4e7.jpg)

>>2228

not enough


27e9c0  No.2230

File: f7cdecf2a48c0bc⋯.jpg (214.84 KB, 668x843, 668:843, d0c7a1a4ee622888661c4072e1….jpg)


4af0b0  No.2235

>>2217

>thinking about traveling here for sex,

lol, imagine going to fucking vn just for sex.

You should just go to other place like Philippin or Thailand where the supplies are abundant


27e9c0  No.2244

>>2235

Good for low dong?


4af0b0  No.2245

File: 8a3b781ddeae8b7⋯.jpg (49.73 KB, 719x960, 719:960, 64811582_2270755676353416_….jpg)

>>2244

good luck mate, i hope you gonna cum a lot and make your parent feel proud

note: the police round up some prostitutes in Ha Noi. And this is what u gonna get mate.
768b57  No.2199[Reply]

Có anon nào ở đây đọc spiderum không? Mấy ông thấy cộng đồng đó sao?

53ae82  No.2201

File: ab6368512cc0d55⋯.png (392.19 KB, 1366x768, 683:384, ClipboardImage.png)

>>2199

>spiderum

wtf is this gay shit? are you gay lol

không, đéo biết, ko tham gia mấy cái cộng đồng normie đó


768b57  No.2203

>>2201

Có vài bài tạm được, đọc đỡ hơn lũ nhà báo hiện nay, nhưng tôi lại cảm thấy cộng đồng đó hơi atsm về kiến thức của tụi nó. Có ông còn so sánh bạn ổng với Leonardo da Vinci cơ


53ae82  No.2204

File: f6220892f33b6cd⋯.webm (3.75 MB, 640x360, 16:9, help mee.webm)

>>2203

>đọc đỡ hơn lũ nhà báo hiện nay, nhưng tôi lại cảm thấy cộng đồng đó hơi atsm về kiến thức của tụi nó.

ahhhh, Vietnam's reddit version, not gonna surprise at this point
File: 392fd968136ad18⋯.jpg (58.88 KB, 850x595, 10:7, 1553579914145.jpg)

5fd49a  No.2095[Reply]

Do you gooks have something like a race conciousness? I mean there are all kinds of Amerimutt Niggers flooding into your country, breeding with your women. (also lots of german trash niggers, although thailand is a more common destination) Like how do ordinary people feel about that stuff?

4 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

067221  No.2126

>>2099

I don't care


299b1e  No.2164

This is like trying to convince the Filipinos they are under threat from racemixing. No matter who goes to Vietnam and leaves DNA behind, Vietnam wins and the kids are Vietnamese. If vietnam cared about this shit, they'd hate the US for the war, and they clearly don't. Honestly it kind of scares me when I think about it. This tiny little nation we bombed the shit out of within my parent's lifetime doesn't harbor a single negative thought about us.


bd1579  No.2168

so I appear to be in a facebook vietnamese vet group (most of em are tank crews), it seem dat the Sino-Vietnamese War has draw all hate to the chinks, lucky you


c098a2  No.2200

Basically the more north you go the more people are chinks.

Chinese ruin this country so much they are the scum of the earth honestly.


5572ce  No.2202

>>2200

yeah right, then explain how the phuc 1.5 million ching living in Saigon after 1975? Also, remember that there are only 300k chink living in the north.

you have to thanks to Le Duan, aka chinkremover.exe. If he didnt do anything, chink will turn south into china's colony.

also

southerner are basically like mutt, not gonna lie tbh
File: 515dafa63b02a13⋯.jpeg (12.25 KB, 720x720, 1:1, received_2063195320578571.jpeg)

aec97f  No.2169[Reply]

Tại sao bây giờ ai nấy đều đi du học hết vậy anon?

580576  No.2171

File: b0d0ce4365e5cc4⋯.gif (737.35 KB, 700x393, 700:393, 1544021052414.gif)

>>2169

có tiền với lười lao động thì đi chứ còn làm sao nữa

đa số đi nghĩ rằng sẽ có đc một công việc hay một cái visa dễ dàng, nhưng tụi nó đéo nghĩ đến cảnh phải cạnh tranh với ng bản địa và sau khi hết du học sẽ bị đá đít về nước.

Mày mà làm chui bên mẽo ấy, bọn ICE nó sẽ tìm bằng đc mày và tống mày về vn.

the end


465859  No.2175

Đa phần đú, thấy người ta đi cũng đi theo. Với cả về đây thì đi kể đây kể đó mình đi du học nhưng trong đầu nhiều khi chẳng đọng chữ nào.


d54dee  No.2181

Đâu, chúng tôi chỉ đến thanh hóa để tắm biển chứ đâu có đi du học


3522c6  No.2196

Tôi cũng có mấy đưa đi. 1 nhật 1 canada 2 ý.

2 thằng bên ý thì chưa học xong chứ 2 thằng kia 1 thằng đã về 1 thì khả năng phải về vì không xin được quốc tịch.

Còn tôi ở nhà cho khoẻ.
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / f / mde / rzabczan / vg / vichan ]