[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / femcel / firechan / marx / mewch / s8s / skyqueen / sonyeon / thicc ]

/pinoy/ - The Most Powerful Race in the World

Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Kool Kids Klub

File: c382b4121fa2f24⋯.mp4 (4.33 MB, 1280x720, 16:9, Tangang creeper.mp4)

a77326  No.26921

>yung pakiramdam na may nakasabay ako sa keep na cute na teenager

>tingin ko mukha na syang 18-19

>May making ID na nakasabay sanleeg, mukhang estudyate o malamang call center agent

>hapit ang shorts, kita ang kanyang legs at binti

>Actually, sabay kami nagabang, nung may dumating na na jeep, nauna sya sumakay, pumwesto sa harap medyo katabi ng driver

>ako naman sa dulo

>di nagtagal, bumaba na yung ibang pasahero, nakabayad na rin sya, kaya pumwesto na rin sya sa dulo, kaharap ko mismo. Sarap ng legs. Kaso pasimpleng tingin Lang. Di ko malasap ng matagal kasi baka mahalata all

>Tigas na tigas ako mga beshies

>sa sobrang manyak, naiisip Kong kunan sya Ng creep vid

>pasimpleng (my little) Hugot ng aking telepono

>kunwari check kung may nagtxt, pindot pintot kunwari

>bukas ng camera, nanay katabi ko at mukhang nakaidlip, kaya safe Naman walang makatingin

>Click record button

>Kinakabahan kasi 1st time ko manyakis ng ganito

>Di ako pamilya sa camera Ng telepono ko Kaya mga nung 5 seconds na, inoff ko yung screen

>Excited ako na makita Ang vid. Hawak ko cellphone palihim na nakatutok sa kanya, sinisilip-silip kong makukulay ko ng maayos mukha at dibdib nya maliban sa legs

>Tigas na tigas na talaga

>Nung mga 7 mins na, bumaba na sya

>Excited ako tingnan Ang vid

>Pagtingin ko sa folder, Eto lng. 4 second vid

>Di ko alam na hihinto Rin and pagrecord kapag inoff pala Ang screen.

Putang Ina. Ang sakit mga beshies. Ijaklol ko na Lang Ang alaala mamaya.

Sayang, cute pa naman. Di ko na masyado tinitigan mukha nya nung nirecord ko na. Di ko man lang malasap cute face ng dilag.

Fuck. Better luck next time. D:

My manyak heart is heartbroken tbh. Hold me pamilya.

at least lam ko Naman binabasa nya. Dun lng Yun nakatira, kek

Dapat talaga nagdl muna ako ng off screen app. :(

a77326  No.26922

Pucha 1 seconds lang pala. Kek.

Ang sakit. Tang Ina. Bakit? Fuck. Tang Ina.


a77326  No.26923

>>26921

>Keep

Sorry, meant Jeep


a77326  No.26924

>>26921

>May making ID na nakasabay sanleeg, mukhang estudyate o malamang call center agent

* may malaking ID na nakasabay sa kanyang leeg


a77326  No.26925

>>26924

*nakasabit

Fuck yan


c299b7  No.26926

>>26921

Di ko magets, OP, kung bat kailangan mo kunan ng video ung balbon na legs.. Sigurado namang ganyan din yung sayo.


a77326  No.26927

>>26926

Tang ina mo. Gago :'(


fd484f  No.26930

Sana magkita kayo ng OP nito >>26847

Also, are you sure that's not a tranny?


a138bb  No.26931

>>26930

Dali lang naman malaman kung trans yung tao o hindi. Hindi ganon kagandahan ang mga trans dito


2f1ee3  No.26934

>>26921

gumawa ka pa ng thread tungkol sa kapalpakan ng kamanyakan mo, puro mali pa spelling mo, sana sa peysbuk mo nalang pinost baka mag "viral" pa


b0353e  No.26938

calling Catcalled in the Philippines

/pinoy/ days are numbered


5c3020  No.26939

>>26934

Autocorrect tbf. Jeje


c6ab61  No.26943

Fuck you op, I'm sure faggots do this to me too and other people too to make fun of me.

I will watch the video anyways


867126  No.26944

>>26934

>catcalled in the philippines

>some peenoisetard whiteknight cuck actually made an peysbuko page

>prolly in exchange for some roastie to get their peepees touched

'Tis similar to that one peysbuko page where it got meejah attention regarding that whiteknight peenoisetard cuck that got called out for requiring sex in exchange for posting x, y, z, females that got sexually "abused" or some other shite that I cannot remember correctly.


2132b3  No.26966

File: bb293285693c84a⋯.jpg (23.11 KB, 233x205, 233:205, thumb.jpg)

>>26921

wtf, am i reading


bb0de0  No.27028

Gago, bad trip… bakit 1 sec lang


b2f2c2  No.27076

Boso general na lng tbf

Kamukha ng classmate ko nung high school, lol

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5903146c7f54b


2cbad5  No.27092

File: 321e2d6cb66bcda⋯.png (53.4 KB, 915x312, 305:104, ClipboardImage.png)

Posting in in 8chan certified quality thread.


49ea9c  No.27094

>>27092

>top 10 ang /Pinoy/ sa 8chan

PINOY PRIDE WORLD WIDE


bbc3cb  No.27095

>>27092

>Quality Thread

are you serious Jim?


49ea9c  No.27096

>>27095

Of course we are. Everything on the internet is factual and intelligent :)


bbc3cb  No.27098

>>27096

hey you are not Jim, I want to talk to Jim


49ea9c  No.27099

>>27098

We're busy pal, I ain't gonna let you take our alone time.


b2f2c2  No.27100

>>27092

Lmao, how does "quality threads" chosen exactly?


bbc3cb  No.27105


62ff4e  No.27255

Ulul


c7a700  No.27300

File: 3439d688e10e78f⋯.jpeg (21.13 KB, 640x360, 16:9, images.jpeg)

File: 2ee4960611975f1⋯.jpg (45.96 KB, 960x720, 4:3, maxresdefault.jpg)

Probably scripted tbh pero very hot tbh.

https://de.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5ba43d49b7dfc

Tfw most creep vids dito satin ay sa mukhang dugyutin na mga dyip, tapos kalimitan inday ang mukha.

Pero nippon cute mga teen girls sa kanila at nasa neat na mga tren


56265f  No.27301

Call me a creeper because I pounded out a /pinoy/ that presented "her"self as a female and I came in her and left her passed out in the street after I raped her. If I can contract properly I'll get you hooked up with a Neutron Bomb too cunts.


91ae1b  No.28240
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / femcel / firechan / marx / mewch / s8s / skyqueen / sonyeon / thicc ]