[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / builders / choroy / dempart / general / magali / smn / xivlg ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog   Archive

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


<The 8chan Global Rule>
[ The Gentleperson's Guide to Forum Spies | Global Volunteers | Dost Test | FAQ ]

File: 3d877f907c8b6b1⋯.jpg (82.37 KB, 640x619, 640:619, n22.jpg)

56356b  No.12170647[Reply]

Sweden has the worst boarder control - Rapport was censored untill after election

http://www.friatider.se/sverige-har-europas-s-msta-gr-nskontroller-rapport-m-rkades-inf-r-valet

>Sweden has one of the worst boarder controls in all of Europe. That is made apparent in a Schengen-report which Kvälssposten has taken part of. According to the newspaper, the rapport was censored due to the election.

>Enligt den hemligstämplade rapporten anser Schengen-inspektörer, som var i Sverige under förra året, att de svenska gränskontrollerna är dåligt bemannade, att arbetsmetoderna brister och att de som sköter kontrollerna inte har rätt utbildning.

>According to the classified rapport Schengen-inspectors, who were in Sweden last year, the Swedish boarder controls are poorly manned, and the work methods are lacking, and the people who handle the boarder control procedures have not been properly educated for the task.

>The worst situation was at Arlanda airport, despite it being Sweden's largest airport with 26 million people passing through every year.

>The so called risk indicators which should be used to detect islamists are not used, the rapport states, because the personnel have not been informed of them.

>In Sweden there is also a lack of relevant knowledge to detect falsified documents, like fake passports.

>– We risk letting in returning jihadists, says an experienced

boarder-police officer in Stockholm to Kyp, and likens the boarder controls to a "Donald the Duck operation".

>In actuality there is no real boarder control, means the police source, because no one is ever apprehended, but in the best case there are simply pure ID-checks being performed.

>But it doesn't end there. According to Kvällsposten, the rapport is to have been kepPost too long. Click here to view the full text.

633 posts and 189 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

411921  No.12978159

http://www.friatider.se/en-person-misst-nks-f-r-brott-mot-rikets-s-kerhet

Åklagarmyndigheten har idag inlett förundersökning om misstänkt brott mot rikets säkerhet, uppger DN. En person är misstänkt, men exakt vad det handlar om är inte känt.

>En person misstänks nu för brott mot rikets säkerhet.

>Den misstänkte har förordnats en offentlig försvarare, visar handlingar från Stockholms tingsrätt.

>Men på grund av förundersökningssekretess framgår det inte exakt vad brottet handlar om.

>Utredningen bekräftas dock av både Säkerhetspolisen och vice chefsåklagare Hans Ihrman, som leder förundersökningen.

>– Jag kan inte säga mer än vad som framgår av handlingarna. Det är en förundersökning som rör 19:e kapitlet i brottsbalken, säger Ihrman till DN.

Undrar vad han har skrivit på faceberg.


411921  No.12978168

http://www.friatider.se/medborgarjournalister-raderas-p-youtube-regeringen-hyllar-censuren

Medborgarjournalisterna på "Feministinspektionen" har fått sin Youtube-kanal raderad. Tilltaget hyllas av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

>Det var igår som "Feministinspektionen" raderades från Youtube. "Det här kontot har upphört på grund av överträdelse av YouTubes användarvillkor", står det nu på sidan.

>Kanalen kan ses som en uppföljare till den grävande journalistkanalen Granskning Sverige, som förra året stängdes ned efter drev från Bonniertidningarna Expressen och DN.

>Den senaste nedstängningen skedde i samband med att TV3:s Trolljägarna, med Robert Aschberg som programledare, igår sände ett inslag om personerna bakom "Granskning Sverige".

>"Feministinspektionen" svarade med att publicera ett eget långt granskande reportage om Aschberg.

>Då raderades deras kanal från Youtube.

>"Fick precis mail av @Google_Sverige som berättar att de nu plockar bort hatkanalen Feministinspektionen från @YouTube efter veckans avslöjande granskning i Trolljägarna av Granskning Sverige och Fabian Fjälling", skrev Trolljägarnas andra programledare Frida Boisen på Twitter under måndagen.

>På detta inlägg svarade Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: "Bra där!".

>Hennes kommentar har fått 150 kommentarer på Twitter. Många är rasande. "Hur kommer det sig att en minister tycker det är ok att medborgare tystas?", skriver en person.

>Bakgrunden till allt är alltså Granskning Sverige, eller numera Feministinspektionen, och deras övertygande medborgarjournalistik. De ringer helt enkelt upp politiker och journalister och ställer kritiska frågor. Detta har skapat panik hos Sveriges makthavare, eftersom det visat sig att de sällan kan försvara sina åsikter eller förehavanden. Gammelmedias reaktion har blivit att kalla det för en "hatkanal" och "trollfabrik", och man har envist försöktPost too long. Click here to view the full text.


411921  No.12985196

http://www.friatider.se/d-rf-r-r-pk-en-totalit-r-ideologi

Med en totalitär rörelse så menar vi något mer än en auktoritär sådan. Ett auktoritärt samhälle kräver lydnad mot rådande regler och rådande ordning, men ett totalitärt samhälle inför radikala förändringar som medborgarna ska rätta sig helt efter. De ska inte bara lyda utan hysa tro och entusiasm, som i dagens PK-samhälle, skriver Jan Tullberg.

>Av tradition är det huvudsakligen kommunism och fascism/nazism som ses som totalitära, men det har naturligtvis funnit totalitära regimer före 1900-talet. De har haft en mer religiös karaktär, men många betonar de många religionsliknande draget i de totalitära ideologierna fast de är sekulära. Det finns ett inslag av att ha sett ljuset som stöttar upp hatet mot de som inte sett detta ljus. Vad är då det som de PK-troende sett och som de tror så starkt på att de vill tvinga det på hela befolkningen?

>De finns en kulturkritik av västerlandet som leder till att bejaka en märklig kulturrevolution. Den tar sig uttryck i brutalistisk arkitektur och den hyllade fulkonsten. Det som högaktas är inte vackert, och ofta inte ens konstföremål utan installationer av produkter utan verkshöjd. Det triviala kan bli konst, som en död ko i formalin. En gängse förnyelse är att göra tvärtom. Det ansågs genialt att fråga om det inte är så att de mentalt sjuka i vårt samhälle är de som är verkligt friska. PK-ideologin anger noga vad som ska ifrågasättas utan skäl och vad som kräver blind tro.

>De mest framgångsrika samhällen som nu finns har byggts upp av döda vita män. De skapar huvudsakligen beundran i världen och önskemål om att nå samma kunskap, få samma frihet och uppnå samma standard. Men det skapar också ett visst ressentiment som oroar opportunistiska människor i väst. Det är kanske klädsamt att kritisera det patriarkat som dock redan självmant släppt fram kvinnorna. De vita männen kan väl kliva tillbaka än mer? Det koloniala experimentet kan väl följas upp med en ny version med massinvandring till de europeiska länderna? Att det finns avundsjuka människor som framför orättvis kritik förvånar inte, men det är märkligt att en etnisk masochism blivit tongivande i väst. Den är enPost too long. Click here to view the full text.


411921  No.12985198

>>12985196

>På individnivå så finns en moralistisk poäng i att vara miljömedveten. Människor som inte kastar ett kladdigt papper på trottoaren vill framhålla sitt beteende i kontrast till de som skräpar ner. Vi förstår dock alla att vi är resursförbrukare vilket kan ge skuldkänslor. En väg ut ur detta är att framhålla att en person med skuldkänslor är en bättre människa än en som förbrukar lika mycket utan att ha skuldkänslor. De smärtsamma besparingarna skjuts på framtiden och den bekväma moralisten betonar den egna känslan av ansvar och skuld så att detta tydligt uppfattas av såväl onda skamlösa som goda skuldtyngda. Detta framhållande ska inte ses som reklam för egot, utan som modig agitation för miljöansvar.

>För att förtydliga ytterligare bör påpekas att hyckleriet är en bärande princip inom PK-ideologin. Man vill leva ett materiellt gott liv och då uppstår hela tiden miljöbrott. Från miljöpartister som hängs ut i bil- och båtaffärer till miljardärer som åker med privatjet till Davos för att tala om betydelsen av att minska utsläppen av koldioxid. PK-reflexen är att klaga på kritisk fokusering. Fokus borde riktas på den goda retoriska moralen och inte på den praktiska omoralen.

>Men hyckleriet tär på medborgarnas självkänsla. Liksom i religiösa samhällen blir den medborgare svag som vet att han gör fel gentemot den officiella moralen och det främsta självförsvaret blir att hela tiden agitera för den officiella moralen och hävda skuldkänslor för att han inte lever som han lär. Det finns dock ögonblick av triumf och de är när han får berätta för en skamlös hur det ligger till. Den skamlöse individens kritik av personer med klimatångest för att vara hycklare som stöder fördomar kan förbises. En intensiv propaganda kan trycka igenom sitt budskap även utan att övertyga. PK-ideologins kommunikationsidé är inte att vinna en debatt utan att förhindra en debatt genom ett massivt kvantitativt överläge. De som är kritiska blir resignerade och vill inte provocera fram nya predikningar. Ju snabbare den accepteras, desto mindre plåga, så många tvivlare accepterar den konventionella despotin.

>PK-ideologiPost too long. Click here to view the full text.


411921  No.12995915

http://www.friatider.se/ulf-kristerssons-nya-insikt-invandringen-kan-f-allvarliga-konsekvenser

Sverige kommer lida allvarliga konsekvenser om invandringen fortsätter som den gör. Det förklarar nu Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

>Att invandringen leder till allvarliga konsekvenser är något som invandringskritiker och partier som Sverigedemokraterna påtalat i decennier, samtidigt som de skållats med invektiv som "rasism", "nazism" och "främlingsfientlighet".

>Först nu drar Moderatledaren Ulf Kristersson samma slutsats.

>Han har varit på ett två dagars besök i ett flyktingläger i Grekland, för att med egna ögon förstå situationen.

>Kristersson drar bland annat slutsatsen att invandringen är en gemensam EU-fråga, och att den yttre gränsen måste stärkas.

>– Men Sverige kan samtidigt inte sitta och vänta på EU. Vi vet vad som händer när man tappar kontrollen över gränser och migration. Det får väldigt långtgående konsekvenser. Vi måste ha en egen och långsiktigt hållbar migrationspolitik, säger han på Facebook.

>Enligt Kristersson måste Sverige, likt Tyskland, strama åt invandringen. Detta för att Sverige ska fortsätta fungera som land.

>– Sverige måste därför omedelbart se till att vi är väl rustade. Att vår egen lagstiftning klarar nya kriser. Vi och Tyskland bör gå hand i hand. Både för att vi har gemensamma erfarenheter av hur man INTE ska göra. Och för att vi är två förnuftiga länder som vill ta internationellt ansvar – men samtidigt se till att våra båda länder fungerar. Och för att Sverige helt enkelt inte kan ha generösare regler än Tyskland utan att detta kommer få allvarliga konsekvenser.

>Han vill också stoppa alla människosmugglare och ställa dem inför rätta. Enligt M-ledaren är detta ett "underskattat hot, som vi ägnar för lite kraft åt". Smugglarna ska bland annat bekämpas med internationellt polissamarbete och hårdare straff, menar han.

>– Vi moderater har länge efterlyst ett samarbete mellan MPost too long. Click here to view the full text.
File: 9d478e78b143f97⋯.jpg (513.43 KB, 1080x1137, 360:379, 1553152104716.jpg)

3cf61f  No.12992588[Reply]

>The New Zealand Police have admitted that the suspect in last week’s shootings at two mosques in Christchurch was charged with killing a woman who’s not actually dead, reports said Thursday local time.

>“The name was supposed to represent many victims and someone was just trying to do the right thing."

https://globalnews.ca/news/5079592/new-zealand-police-christchurch-shooting-suspect-error/

Just how is it possible to fuck up this monumentally without motive?

I bet a femalecop did this

18 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

af5ff7  No.12995684

>>12992614

Can you provide the quote please?


353f51  No.12995701

>>12992588

Heil

Throw the fucking case out then obviously

They can’t even get their charging docs right. Move for a mistrial madlad


fc4b92  No.12995709

>charged with killing a woman who’s not actually dead

she didn't need help


cd643e  No.12995741

>>12992615

Fucking A great movie. Rule .303


af5ff7  No.12995765

>>12995684

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=4&verse=101

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=8&verse=39

found some
YouTube embed. Click thumbnail to play.

c7c30a  No.12943331[Reply]

Oprah Winfrey Turns On Michael Jackson To Side With Discredited Accusers From Leaving Neverland

31 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

20b9a3  No.12993990

I don't give a flying shit about this cancerous Jew whore called Oprah Winfrey; just using this thread to have my say on the MJ matter:

Two famous victims of Jewish Hollywood Sex Abuse are Corey and Macaulay . Both vowed that in all their years of abuse, Michael Jackson never touched them. MJ was a victim himself (relisten the song 'Ben' with the knowledge you have now) and realise his father whored his son out for fame. That's why he bonded so well with these children; he knew their pain and was kept in that state of mind for his entire life.


360ebf  No.12994168

>>12971910

Kill yourself PEDOPHILE.

https://file.wikileaks.org/file/FBI-pedophile-symbols.pdf


ff3b7f  No.12994603

>>12971910

>pAEdo

How about you lurk more you retarded britkike.


2d45e2  No.12995341

File: 5cc1f0ae49301a8⋯.jpg (18.24 KB, 353x334, 353:334, shrekbeard.jpg)

>>12979353

Look buddy, I hate the MSM and the fucking jewluminati shills that are in the government as much as the next guy. I'm just going with my gut here. Watch this interview and tell me if this isn't exactly the way a diddler and a diddlee would behave. Every now and then they gotta throw one under the bus to prevent a pogrom (Weinstein, Cosby, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=UJaWSdKKvGU


a179ee  No.12995488

>>12994168

>The Mystic Triangle is a pedophile symbol.

Next you'll tell me a green cartoon frog was created by white supremacists.
File: b8b8b066b780549⋯.jpeg (29.69 KB, 618x321, 206:107, trrb.jpeg)

83fb36  No.12975752[Reply]

A poll of over 2000 Chinese people was done on WeChat, the most popular Chinese social media app, and found that after reading the manifesto, 76% sympathized with Brenton Tarrant.

Read more: https://wp.me/p3ArEn-fRX

174 posts and 28 image replies omitted. Click reply to view.

3e9c63  No.12992718

>>12976049

His dick looks like a burnt sausage.


f83bbe  No.12992730

Anyone got a link to the manifesto? (Cause i have the right Asio)


4eb49e  No.12992784

>>12989643

They look abroad and see the kike pox.


000000  No.12992992

>>12980950

This.

In the future China will also suffer a population shortage because of its low birth rate, a lot like Europe's, where the Marxist government will be making rapefugees replace the Han Chinese population and it will just be like Europe all over again.

Also here are sources that verify our claims:

https://www.abc.net.au/news/2019-01-06/chinese-declining-population-going-into-overdrive/10687996

https://www.havingababyinchina.com/expertblog/does-chinas-one-child-policy-apply-to-expats/

The East Asians may not be white but their high IQs and historic achievements have proven to the kikes that they are a threat to them and the kikes will try and stop them, just as what the kikes have been doing to whites.


20faca  No.12995399

>76% still believe in eugenics and tea leaf readings

This is not news. They're a communist regime, what do you expect?
File: ecf19b56b35e55a⋯.png (17.6 KB, 371x277, 371:277, 1551896273002.png)

358a3e  No.12987572[Reply]

>50% 0f Alberta and Sask want to leave

>80% White

>Massive resource potential

>Based armed population

>Movement is growing

Do we have your blessing /pol/

57 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

fa4adb  No.12992428

>>12990116

>Help me retake BC ffs

White people are leaving the Lower Mainland at a rate of 1 every 18 minutes, ffs. Like, a family an hour. It should be the biggest leaf news story since Henderson's goal. But you won't hear the CBC faggots mention it.

Maybe the Cascadia Subduction Zone will collapse. I wouldn't hold my breath.


342fdb  No.12992429

>>12992402

As other anons pointed out, there is no longer a peaceful, political solution.


86829a  No.12994878

>>12987696

Bullshit. I doubt you inbreds have a fuckin militia.


ed42ed  No.12994948

>>12989749

>he wants political power to be in the hands of military brown-nosers who just obey their superiors

lul


0624ac  No.12995371

>>12987657

>not including Jefferson

fag tier
File: 0f1571a993ee065⋯.png (977.8 KB, 617x1291, 617:1291, Learnthedifference.png)

File: e3f78f4628794f0⋯.png (979.09 KB, 617x1291, 617:1291, GitGudCunt.png)

5486f3  No.12974739[Reply]

Accelerate

GAS GAS GAS

Vroooooom!

Scott Morrison moves to cut immigration intake from Christchurch fallout.

The Morrison government is clearing the ground for a major shift on immigration policy ahead of the April 2 budget by insisting the debate over congestion must not be "hijacked" by racial and religious fears in the wake of the New Zealand terror attack. He just really hopes the left won't lynch him for being too based.

>Scott Morrison thinks this week is still the right time to start gearing up for a cut to immigration. Despite the Christchurch terror attack sparking a tense national conversation about the role Australian government policies have played in encouraging racism and Islamophobia, the PM insists that this particular immigration policy is just about "traffic jams".

https://junkee.com/scott-morrison-immigration-cuts/198311

>I-it -d-d-doesn't w-work, stop shilling ACCELERATIONISM

AHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Cry more, cunts!!!

143 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.

a166e7  No.12984923

Brenton Tarrant is a Global hero.

Condensed shooting footage with added hit markers and music:

Marty Robbins/Johnny Cash edit

https://www.bitchute.com/video/la4YhZrWk742/

Dope Fiend edit

https://www.bitchute.com/video/YfCxqGIZCJ70/


3651e9  No.12984950

File: 8976ebef102d449⋯.jpg (19.39 KB, 360x360, 1:1, ape.jpg)

>>12978833

>Brendon

Stupid dyslexic nigger, you can't even spell a name right.


9a192c  No.12992954

>>12975706

>well I tried to make you see reason, violence is not the answer here. We just have to debate people on twitter and hope that they see that they were wrong eventually.

You must be 12. People on Twitter are paid to say shit. They're not going to suddenly say the opposite of what they've been paid to say.


e9d523  No.12995195

>>12974998

You fail to see that what motivates the ones who go to extremes like Brenton is wanting to achieve some control in their life, a pure rational approach if that's what you defend is one that depends on how you see the whole picture, one thing is granted, you DO NOT want to be a minority in your country, it's dangerous, for many many reasons, history repeats itself and it happens again and again, this is the real consequence at end, people develop all kind of abstract goals and motivations to guide themselfs, through which process do you think you aquire more power? The goal of being an agent for your forefathers and eliminate invaders from your their soil? Or playing it cool in the system you already disdain see for what it is in hopes of surviving the innevitable fall of civilization, making the most rational choice along the way?

You can see why radicals are more common, why people go through these extremes, the fault is this ((merchantile)) society, nature finds its way.


000000  No.12995301

>>12974739

Accelerate.

And up the game: mass shoot synagogues and faggot night clubs next. But keep killing mudslimes.

Kill all undesirables. Kill anyone that doesn't align with white people's interests.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

24abcb  No.12894332[Reply]

Lately I've been noticing this pattern of jews condemning the left for "anti-semitism" and the emergence of groups like Jexodus, which is a group like Blexit, that tries to move the jews right. I think it's increasingly obvious that the only ally jews actually have is boomers and the GOP war-mongers (all Republicans) This was clarified by this years CPAC, and the recent anti-semitism legislation congress is passing.

I could be wrong, and I have hesitated to bring this up before because it's seems like a stretch to move all jews to the right in such a short time. But this is what I am seeing. If they do it, we will have clear evidence that jews operate as not only a bloc but as a highly organized bloc capable of shifting allegiances en masse in such a short time (only 1.6 years to the vote)

This could be the push that aids boomers in re-electing Trump till 2024. Which means by that election, leftist (read: BROWN) rage will be at a boiling point, and they will swiftly transform this country into Brazil, via wealth redistribution and discriminatory policies against Whites and our laws.

Reminder: Sheldon Adelson the jew, is the biggest donor to the Trump presidency.

Now people like Laura Loomer start to come into context and make sense.

jexodus.org

105 posts and 27 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12983366

Always Do Opposite of What Jews Say


907f8a  No.12995183

File: 0ee76927d4fa338⋯.png (197 KB, 1218x752, 609:376, good goy.png)

GOOD GOY OF THE YEAR

Isn't it nice that despite 52 years of antisemitic presidents that we now have a based president who wants to take this bold step. The absolute mad man is really doing it. 98% approval in Israel, tired of winning yet? For that, he deserves to be on another coin in Israel.


410f26  No.12995216

>>12995183

Fucking jesus christ, that's it, anyone still supporting trump is officially a JIDF kike and needs to fuck off forever


2787fe  No.12995230

>>12995216

We've known this since day one.


c16761  No.12995284

File: ed186a03b84747e⋯.jpg (1.91 MB, 2496x2590, 1248:1295, gas chambers, goy !.jpg)

>>12954284

>Jews are God's chosen people.

>God's chosen people.

Just like a Holocaust, it is real only in your mind.
File: fbdd5b1510c6702⋯.png (925.92 KB, 902x639, 902:639, yum.png)

f30b9d  No.12007068[Reply]

EAT KETO

The balanced hormone diet.

Minimum ~50% calories from Fats.

Maximum for safety reasons ~75% calories from Fats.

Less Polyunsaturated Fats bc they cause inflammation.

More Saturated and Monounsaturated Fats bc that’s what you are made of.

Animal Fats, Coconut Oil, Avocado Oil, Olive Oil, Peanut Oil.

EAT PROTEIN

Amino Acids are the building blocks of life.

Men require ~60g Protein per day.

Women require ~40g Protein per day.

Eat more if skater or ninja warrior.

Bodybuilders eat 1g. of Protein per 1lb. of body weight.

The quality of the Amino Acid profile matters.

Grass-fed (and finished) and pasture-raised (sun) animals only.

Legumes are a good source of Protein.

EAT FIBRE

All Carbs are fibre.

Soluble and insoluble fibre.

Fibre hydrates muscle tissue.

Fibre ferments in colon forming 60% of stool.

Psyllium husk is good add.

Balance of grains, legumes, roots, tubers, and leafy greens.

No Carbs will cause gut death then your death.

FEED GUT FLORA

~60% of your stool is gut flora.

Raw milk, yogurt, and kefir.

Sprouted and fermented grains, legumes, breads, and pasta.

Fermented vegetables, dills, and kraut.

DRINK WATER

Consume 1/2 your body weight in ounces.

If 160lbsPost too long. Click here to view the full text.

717 posts and 119 image replies omitted. Click reply to view.

10c8a0  No.12968397

>>12904859

Teach me, master, I can only eat shitty food


7797d7  No.12968542

Boiled pork chops or baked pork chops?


c53bcf  No.12975881

>>12007068

>Diversity is your strength

Kek kek kek keeeeeek

Eat some black whole schwarze schwanz, it's high in testosterone, protein, magnesium and it will feed your gut flora


b7025d  No.12976246

File: 81bfe67a620bd8b⋯.jpg (180.9 KB, 1277x1211, 1277:1211, cisVsTrans.jpg)

>>12139054

>Why does polyunsaturated fat become toxic inside your body ?

Depending on the geometry of the molecule (cis vs trans, pic related) your body's digestive enzymes can not effectively break down and metabolize certain fats. Polyunsaturated fats are far more likely to be indigestible (and therefore a useless strain on your body to excrete) than monounsaturated and saturated fats.

I can give a more complicated answer but you said 2 sentences. The rest of your post is pretty much on point so I will just leave this here.


6df342  No.12995281

Bumping, due to gunman talks.
File: de68e062ed33067⋯.jpg (49.18 KB, 692x470, 346:235, 3976554343128965.jpg)

cb31f9  No.12501526[Reply]

Far Right SHOCKER - it's happening in Spain

Spain’s Far Right Win Spells Doom for Socialists in Andalusa, the Region most burdened with Migrants

>SOURCE - https://www.nytimes.com/2018/12/02/world/europe/spain-andalusia-election.html

"MADRID — Spain’s governing Socialist party suffered an unexpected election setback on Sunday as right-wing parties won enough votes to oust the Socialists from power in the nation’s largest region for the first time

"The biggest change for Spain’s political landscape on Sunday was the emergence of "Vox", a far-right party that had never previously made any significant election inroads. The party won 12 seats, according to the provisional results.

"That could make Vox a kingmaker in the formation of a right-wing coalition government in the region. The bloc would comprise the Popular Party, which secured 26 seats, and the Ciudadanos party, which won 21.

Leftists Beg & Plead'

"'The Socialist leader in Andalusia, Susana Díaz, on Sunday night urged the right-leaning parties not to allow Spain to become the latest European country in which a far-right party takes a front-line role in politics."

> too late, you Spanish lickspittle, and too late for Shabbas Goy politicians everywhere who earn their salt as slaves of the jews

444 posts and 188 image replies omitted. Click reply to view.

4072e5  No.12941519

>OH SHIT WE'RE WINNING GUYS!!

>GOOD GOYS JUST GOT ELECTED!!!

How many times do you need to be reminded in that the jews control the entire system so they are the ones that allowed the right wing goys to win? Your vote doesnt and has never mattered as it always comes down to who counts the votes, and the jews count them. the only way spain will ever see real change is through an armed insurrection otherwise these "right wing" fags will come around and bite them in the ass


b3cd29  No.12941898

>>12941519

The system controlled by the jews need to collapse.


4d004b  No.12970251


2fd46f  No.12994695

bump


0baff6  No.12995163

>>12501526

Unless get they real about it, it's just countermeasures to keep real changes from happening.

>Realizing what diversity really is

>(((Far-right))) wins, surely things will improve now

>Nothing happens, while everyone sits and waits for it.
File: b04b6e6e8542322⋯.png (179.27 KB, 1442x1076, 721:538, 567893780834702987639806.png)

8e4acc  No.12991991[Reply]

Nobody is telling you to sit on your hands, and do nothing.

But if you get swept away by hype, in time what you "are" will mean something different.

Logical, cool headed rebuttals only, please.

69 posts and 21 image replies omitted. Click reply to view.

695df7  No.12994480

>>12991991

>Nobody is telling you to sit on your hands, and do nothing.

Jews are. Kill yourself.


9df87d  No.12994548

>>12991991

These mental gymnastics. Where are you from anon?

>asking for rebuttals

>>12992679

Did they put something in the water over there or what is it? An entire nation of individuals, no cohesion. Heritage filled with vikings and struggle. A band of kin, crossing the waters in a ship, must have unity. Where is that unity to be found now? What did they do to the Swedes that you are all have become fucked in the head? Yet here you are raging about Brenton Tarrantino and not about branning malmo.

The glorious thing about BT is that it was:

>fun

>amazing energy

>lulz

>great memetic energy

>faggot had a playlist of songs for our entertainment

>killed sandniggers

>accelerated clownworld even further, ie call to prayer and mandatory headscarves in a western nation

<he didnt kill jews

<he didnt tell anyone to kill jews

<he didnt do this

<he didnt do that

<muh symbols!

Youre enslaved to optics, yet pretend its all about newfags not understanding its the kikes. As if that struggle to get normies to understand its all kikes is out of the ordinary. You underestimate the power of exploiting hatred. And rest assured, people fucking loathe sandniggers. Momentum of that hatred can easily be steered, throwing people towards greater truths.

This thread is pathetic, but im giving you the benefit of the doubt here. I hope you mean well, considering the alternative will leave you all alone in time.

Just because you dont seem to understand both acceleration and the manifest; Average people are unaware of the trouble that surrounds them. They neePost too long. Click here to view the full text.


237f6d  No.12994645

>do nothing goy

New tactic? Sad.


000000  No.12994736

>>12992693

>star of "david"

>not the brewers star that predates jews by a thousand years

There is no historical source connecting "King David" to such a symbol. Only claims of "King Solomon" as he turned to Celtic gods in his later years.

>satanism

>saturn

The perversion of Celtic and Nordic mythos is a cancer that has infected your mind.


8e4acc  No.12995095

File: 0da2ab7610182bf⋯.jpg (75.39 KB, 960x829, 960:829, 1516942730571.jpg)

>Be rightwing in year 2040.

>See gen SHROOMER coming of age.

>Neighbors kid scrawling sunwheel on driveway with chalk.

>Ask him what it means.

>"Muslims are invaders!"

>Ask him how they got to Europe.

>"I dunno. I guess a few got in and made a lot of babies!"

>Ask him about jews.

>"Umm. They're alright, I guess! As long as they stay in Israel!"

>Ask him what he thinks about jews.

>"They hate muslims too! I'm glad they took all that land from them!"

Big fucking F grade manifesto.

If it were homework, it would be returned with lots of red ink and question marks on it.

But you know, like, who cares, right? It's just like, words and stuff right?
File: 5fc0d1d98fc1663⋯.png (290 KB, 887x768, 887:768, X8DR2Y.png)

File: 1651815210db12f⋯.png (85.06 KB, 1332x351, 148:39, 1542137584472.png)

File: 75bc8d49cbc28ec⋯.png (534.07 KB, 992x612, 248:153, nqdhScW.png)

d8824a  No.12990933[Reply]

Look at this fucking shit. No one mentioned Jews or destroying Western families until she showed up.

40 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

4782dc  No.12994614

File: b1c29e5e1be123a⋯.jpg (195.98 KB, 960x784, 60:49, tumblr_owm78m2Aev1vnionao1….jpg)

>>12990933

The kikes need to be annihilated, all of them, literally do no let 1 jew live after all of this.


68d22a  No.12994618


148cc6  No.12994748

>>12990933

Freudian slip

it lives in their heads

they know they did 9/11, they know the holo was a hoax, they know all of it

they just think that consensus=reality, so thats why they hate free speech that breaks the consensus

they want their illusions to become reality by forcing people to repeat after them

probably a massive mommy complex


356d83  No.12994779

>remaking a thread from weeks ago to slide the board


16df99  No.12995064

>>12991014

7777 Decarie Blvd, Montreal, Quebec

, Canada.

I think it's in Canada
File: c96b2d1b49b83ce⋯.jpg (27.48 KB, 553x427, 79:61, D2MKSsCW0AEqIUz.jpg)

bcd157  No.12994532[Reply]

ARTICLE 13 IS NOW ARTICLE 17

THEY LITERALLY RENAMED IT A WEEK BEFORE THE FINAL VOTE

https://saveyourinternet.eu/

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_EN.pdf

8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

d02e8a  No.12994907

File: f85ab399c7d0d26⋯.jpg (64.28 KB, 480x602, 240:301, 1552186888990.jpg)

>>12994532

>THEY LITERALLY RENAMED IT A WEEK BEFORE THE FINAL VOTE

God dammit, just how dirty are these politicians?


1a6159  No.12994930


3887bf  No.12994988

>>12994907

>Just how dirty are the Satanic kikes that run the UK

I'd say dirtier than anyone has ever been in all of history, but that is probably discounting some other group of filthy murderous kikes that either exists or has existed. It's kind of a toss up because the current kikes always try to one up the kikes of old for sheer vileness, but their blood's constant degeneration often makes them worse at it than their forebears. In any case, they all should be unceremoniously put to death.


3887bf  No.12995003

>>12994988

>run the EU

that is. Sorry, I'm used to specifically shitting on Britain. I guess considering how brexit turned out, it's just missing the additional EU countries for accuracy.


e9f0c5  No.12995256

Literally kill yourself.
Vimeo embed. Click thumbnail to play.

b55ffb  No.12955454[Reply]

Splice the footage of Brenton's crusade in between innocuous music videos or gaming videos, naming them after said videos, as a way to trojan horse this footage to the world.

1 example of 2nd mosque action:

https://ufile.io/dzdjw

https://vimeo.com/324823376

15 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12986532


8015e7  No.12986867

>>12955454

Email to NZ officials.


ad08b2  No.12986874

Do hasbara's job for them goyim! subscribe to (((pewdiepie)))


ad08b2  No.12986889

really for all the "Brenton was slow redpilling the normies about jews!" spam, you jewish retards seem to think they'll respond real favirably to gore


0b5eee  No.12994870

>>12956259

bruh your id
File: 3714c9c34e31f59⋯.png (Spoiler Image, 247.86 KB, 970x514, 485:257, oreo crustaceans.png)

ea6c4e  No.12989238[Reply]

As the title says. I'm catholic and having a sort of crises, mentally speaking. I want to believe what I've always believed, but I don't want to lie to myself. I just want to be able to go to bed and wake up without worrying that I'm going to Hell or that I'm doing everything wrong. pic unrelated

52 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12994254

Speaking of Catholicism and crisis: https://en.wikipedia.org/wiki/Sedevacantism


f8f33e  No.12994300

You either acknowledge the truth or you don't. If you want sweet, little lies, then go to mass and sit next to your "fellow Christians" who are outbreeding your race.


b3a442  No.12994535

>>12989293

Agape your enemy (even if they want to effeminatte you).


356601  No.12994822

>>12989321

whats funny is that kikes use that phrase to try and hitch their wagons to the successes of the protestant work ethic in america, not realizing that it actually emphasizes the supersession of jesus and that the kikes are backwards desert niggers working with an outdated version of the bible. btw im neither christian or pagan, but i hate jews with an undying passion of a thousand suns.


482604  No.13001058

>>12989238

>I want to believe what I've always believed, but I don't want to lie to myself

Step 1 is realizing that this statement is a lie. The very fact that you want to believe what you already believe is proof you seek to lie to yourself because you very statement quite literally admits that you know its a lie and wish to believe it.

>i want to be able to sleep and wake up without worrying that I'm going to hell or that I'm doing everything wrong.

If this were any other religion like scientology, you'd appropriately call this cultist indoctrination to prevent a true believer from leaving the faith. If you need to ask yourself something ask why a just and loving god would punish you for using the very intelligence he gifted you with to think rationally. There is no going to hell, we're living in it, as for what you're "doing wrong", there is nothing with living morally while not believing. There is a lot of good in many religions and you don't need to believe in them to recognize the good and adopt that good set of morals or ideals into your daily life.
File: 9e0dcaa2f20fef6⋯.jpg (7.99 KB, 184x184, 1:1, 7bf7e3060a611c084af9fb8b2b….jpg)

a5c5b4  No.12991811[Reply]

Tarrant was not a white supremacist. He simply wanted certain groups of people to stick to certain geographical locations. There is nothing "supremacist" about that idea. I don't expect the media to make that distinction when they have a juicy pejorative to throw and have a narrative to push.

The entire world is a dystopian nightmare where you get arrested for having the wrong opinion or making the wrong joke or sharing the wrong information. The elite have decided what we can and can't think, know and discuss. In Canada you can't even present facts if the higher beings arbitrarily deem that they will cause some hypothetical racial tension or divisiveness. I don't see the world recovering from "hate speech" creep.

All of this is an uphill battle. They have claimed the untouchable high ground of supposed compassion and tolerance. Any truth or value you speak that goes outside the realm of what they allow will automatically tag you as a whitesupremacistnazifacistetcetc that doesn't care about people, as the shiny arbiters of morality and truth do.

34 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12994673

>>12994660

HELP ME HELP HELP HELP ME


b2ef77  No.12994693

>says fuck reddit

>spouts lukewarm anti-supremacist views likes a redditor


1747ff  No.12994715

>>12992446

Damn, that's one fuckin funny pasta.


000000  No.12994734

>>12994673

Being a NATIONAL SOCIALIST NAZI is just something I'll probably grow out of someday. I don't take it seriously.

BUT RIGHT NOW NOTHING IS MORE IMPORTANT THAN GASSING THE JEWS AND MUSLIMS AND CHRISTIANS.

Fuck CONFORMITY.

I say the most OFFENSIVE thing possible JUST BECAUSE I WANT TO.

Hahahahaha fucking NORMIES! ahahahahah xD


000000  No.12994746

>>12994734

You are here forever.
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / builders / choroy / dempart / general / magali / smn / xivlg ]